එකවර දිවයිනේ ප්‍රථමයා සහ පස්වැනියා සමඟින් දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථාන 33 බිහිකළ ICT පාඨමාලාව දිවයිනේ ඉහලම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපිරි ආචාරයවරයෙකු විසින් සිදුකරයි.

හිටපු මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයෙකු, විශ්වවිද්‍යාල උපදේශකවරයෙකු, කතිකාචාරවරයෙකු ලෙසත් වසර 18 කට වැඩි අත්දැකිම් ලබා ඇත. කෘතිම බුද්ධි තාක්ෂණය පිළිබඳව පර්යේෂකයකු ලෙස දැනට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ කටයුතු කරයි.

ictrolanka WhatsApp Group

Join 2025 WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/CjroyQcZ41A3B1qyStSEZc

Join 2024 WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/FciP11Ku1Uc6TT10AvQMaj

Join 2023 WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/H0DevRcerHQ1ywX6xN1Vq8