තාක්ෂණවේදය තෝරාගැනීම නම්

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය යටතේ ICT උපාධි පාඨාමාලා, විදේශීය උසස් අධ්‍යාපන හා රැකියා අවස්ථා පැහැදිලි කිරිම