ඉහලම අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

කොළඹ සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය උපාධි සමඟින් පරිපුර්ණ වන, විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාරයවරයෙකු ලෙස වසර 10 අත්දැකිම් සමඟින් පරිපුර්ණ වන පාඨමාලාව