වැඩිම දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථාන

දිවයිනේ ප්‍රථමයා, පස්වැනියා, හයවැනියා, හත්වැනියා, අටවැනියා, නමවැනියා ලෙසින් නිර්මාණය කළ ප්‍රමුඛ ප්‍රතිඑල