වැඩිම දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථාන

ප්‍රථම ස්ථාන 31, දෙවන ස්ථාන 14 සහ තෙවැනි ස්ථාන 20 සමඟින් වැඩිම සිසුන් ප්‍රමාණයක් සමත් කළ එකම ICT පාඨමාලාව